Företaget

K Mentorway arbetar med utgångspunkten att sorg är naturligt, en reaktion av känslor i en enda röra och tankar i behov av sortering vid förlust eller förändring. Varje persons sorg är unik och kunskap om den och dess hantering är av största vikt!


🌟Barn i sorg, unga i sorg, Barn som anhöriga, unga vuxna
som genom kreativitet och lek ( flow ) ges stöd i sina sorgreaktioner och får tillgång till den egna livsberättelsen. Det bygger självkänsla och skapar motståndskraft. Här är grunden till att familjen tillsammans ska kunna agera, frigöra resurser, stärka handlingsförmågan och hitta nya vägar framåt i den svåra situationen.

🌟De vuxna i familjen
behöver även de stöd och bearbetning i sin sorgresa, individuellt och av nätverket! Arbetsplatsen spelar en avgörande roll som den skyddsfaktor den är i det medmänskliga samspelet. Att våga närma sig varandra i svåra lägen - det handlar om social hållbarhet och en trygg arbetsmiljö när livet går sönder!

🌟Ni som i yrket möter denna målgrupp
en stödinsats som utgår från barn och ungas rätt till sin egen röst och sätt att uttrycka sig är a och o för att det stöd som ges verkligen når fram till individen. Att identifiera HUR man, utifrån sin kompetens- alltid genom det pedagogiska förhållningssättet- kan möta barn och unga på deras arena i sorgen. Det stärker den framtida psykiska hälsan!

K Mentorways värdegrund hämtas i De globala målen - Agenda 2030 och FN:s barnkonvention.

Barn och unga

Barn och unga som under uppväxten av olika anledningar upplever sorg behöver få kontinuerligt stöd och inte lämnas ensamma med sin oro, sina känslor och sina tankar.

Man kan känna sorg av olika anledningar och vid fler tillfällen än inför och efter dödsfall.
All sorg är tung och olika former av sorg ska aldrig jämföras med någon annan. Individen har rätt att känna det hen känner.
Att förlora en närstående i dödsfall är en mycket svår separation och dess sorgereaktioner kräver stöd på flera nivåer.

Här följer några exempel på tillfällen där känslor av sorg kan uppstå och även vara en utlösande faktor för en s k sekundär förlust:

-föräldrars skilsmässa

-en krävande hemsituation

-en krävande skolsituation

-mobbning

-traumatiska händelser hemma, på fritiden eller i skolan

-egen sjukdom eller diagnos

-olycka

-separationer: bästa vännen flyttar, favoritläraren slutar

-ett husdjurs död
(husdjur kan i en tung och svår hem- / skolsituation vara en stor skyddsfaktor och tröst)

Stöd och hjälp är helt avgörande för barn och ungas framtida psykiska hälsa och hälsosamma utveckling, på både kort och lång sikt.